Πακέτα εργασίας

WP1. Έναρξη και προετοιμασία

Το έργο θα ξεκινήσει με μια προπαρασκευαστική περίοδο, με τη μορφή μιας φάσης έναρξης. Η προετοιμασία που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων μηνών του έργου, θα διασφαλίσει μια κοινή βάση καθώς και το ότι όλοι οι εταίροι θα έχουν πλήρη γνώση των δραστηριοτήτων, του χρονοδιαγράμματος και των προθεσμιών.

WP2. Διαχείριση έργου

Τα βασικά καθήκοντα του πακέτου εργασίας 2 είναι:
 • Ο έλεγχος του προϋπολογισμού, οικονομική και διοικητική συμμόρφωση
 • Οι ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις
 • Η διαχείριση χρόνου και παρακολούθηση δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων
 • Η καθημερινή επικοινωνία μεταξύ συναντήσεων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου και τακτικών κλήσεων μέσω Skype
 • Η διαχείριση των συνεδριάσεων διακρατικής εταιρικής σχέσης

WP3. Επαγγελματικό Προφίλ και πρόγραμμα σπουδών

Ένα νέο Επαγγελματικό Προφίλ το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με το πρότυπο ISO: 17024, τα οποία με τη σειρά τους περιγράφονται λεπτομερέστερα και καθορίζονται από μια περιεκτική προδιαγραφή, από άποψη Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων (KSCs ).
Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα θα εμπεριέχονται σε ένα ειδικά σχεδιασμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης την Ανάλυση Αναγκών Κατάρτισης που θα παρέχει την αρχική εκτίμηση των επιπέδων του Επαγγελματικού Προφίλ. Τα προσόντα, όπως καταγράφονται στο εθνικό πλαίσιο, τα KSC και τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προφίλ Προσόντων καθώς και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών θα ενσωματώνουν πλήρως το EURES και το ESCO ως βασικά εργαλεία κινητικότητας στην αγορά εργασίας, τα οποία όλοι οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν και να εκμεταλλεύονται.

WP4. Σχήμα πιστοποίησης

Το ευρωπαϊκό επαγγελματικό πιστοποιητικό για τους Job Brokers θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις πιστοποίησης για σχήματα πιστοποίησης προσώπων. Θα περιλαμβάνει τις προδιαγραφές για την αξιολόγηση καθώς και τις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας όσον αφορά στην αναγνώριση, διαπίστευση και στην πιστοποίηση. Επίσης, θα γίνει η αντιστοίχιση προκειμένου τα ιδρύματα που έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν ECTS για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

Οι εταίροι θα δημιουργήσουν επίσης Οδηγό Εκπαιδευτή για τα προγράμματα εκπαίδευσης ώστε να εξασφαλίσουν ότι όλοι/ές όσοι/ες καθοδηγούν τους/ις υποψηφίους /ες προς την πιστοποίηση διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα.

WP5. Επικύρωση και Διαπίστευση

Το Προφίλ Πιστοποίησης και το Σχήμα Πιστοποίησης θα δοκιμαστούν πιλοτικά σε τουλάχιστον 80 εκπαιδευόμενους που θα αποτελέσουν μια διακρατική ομάδα η οποία θα εκπροσωπείται από κάθε χώρα εταίρο και την ομάδα-στόχο των Job Brokers.

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής δοκιμής θα εκπαιδευτούν οι Job Brokers που θα επιλεγούν σε κάθε χώρα για να υλοποιήσουν το πρόγραμμα σπουδών και να υποβληθούν σε αξιολόγηση στο προφίλ πιστοποίησης. Μετά την αξιολόγηση και την επικύρωση του προγράμματος, θα διαμορφωθεί η τελική μορφή του Σχήματος Πιστοποίησης η οποία θα αποτελέσει τη βάση για το Ευρωπαϊκό Επαγγελματικό Πιστοποιητικό Job Brokers.

WP6. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για την πιστοποίηση των Job Brokers

Αυτό το πακέτο εργασίας θα αφορά στη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Πιστοποίησης των Job Brokers. Πρώτον, αυτό θα υλοποιηθεί μέσω της δημιουργίας ενός μνημονίου για την διοίκηση της ένωσης. Θα υποστηριχθεί μέσω της δημιουργίας επιχειρηματικού σχεδίου.

Tο οποίο θα καθορίζει το επιχειρησιακό και το αναπτυξιακό σχέδιο κάθε εταίρου και θα συμπληρωθεί με το Επιχειρησιακό Πλαίσιο που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις και τα οικονομικά βήματα που απαιτούνται για την έναρξη και τη λειτουργία του Συλλόγου και τις διαδικασίες λειτουργίας για την «άδεια άσκησης επαγγέλματος» σε κάθε χώρα καθώς και τον τίτλο με τον οποίο θα τιτλοφορείται σε κάθε χώρα. Τέλος, θα καθοριστούν όλες οι συλλογικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας.

WP7. Διασφάλιση ποιότητας - εσωτερική επιθεώρηση και αξιολόγηση

Η διασφάλιση της ποιότητας βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

 1. Την εκπόνηση του Σχεδίου Ποιότητας του έργου, το οποίο θα περιγράφει λεπτομερώς τις προσεγγίσεις και τους μηχανισμούς του έργου για τη διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας, ώστε να υποστηριχθεί η έγκαιρη και αποτελεσματική παραγωγή των παραδοτέων του έργου.
 2. Την «Ανάλυση Κινδύνου» που θα προσδιορίζει συγκεκριμένους τομείς επικινδυνότητας στο έργο, μαζί με την εκτίμηση των επιπτώσεων τους.
 3. Την περιοδική εσωτερική αξιολόγηση υπό τη μορφή της επιθεώρησης, η οποία πραγματοποιείται μέσω ειδικών και τακτικών εσωτερικών αξιολογήσεων σχετικά με τη διαδικασία και τα αποτελέσματα του έργου, προκειμένου να συμπληρωθεί ο δημοσιονομικός έλεγχος και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος με ποιοτική αξιολόγηση του κύκλου εφαρμογής , αναθεώρησης και διαχείρισης του έργου.

WP8. Αντίκτυπο και Σκοπιμότητα

Οι εταίροι θα αναθέσουν σε εξωτερικό αξιολογητή την ανεξάρτητη και αντικειμενική εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου, καθώς και την κριτική επισκόπηση του σχεδίου εκμετάλλευσης του έργου και ειδικότερα τις δομές συνεργασίας για τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο για την πιστοποίηση των Job Brokers.

Η εκτίμηση επιπτώσεων και σκοπιμότητας θα περιλαμβάνει μια ανεξάρτητη και αντικειμενική αξιολόγηση. Εκτός από την παροχή σχολίων σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις, θα εξετάσει επίσης τις μακροπρόθεσμες προοπτικές. Θα παρέχει μια ανεξάρτητη, εξωτερική πηγή προβληματισμού σχετικά με τον συνολικό αντίκτυπο του έργου.

WP9.Προώθηση, διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Οι εταίροι θα χρησιμοποιήσουν διάφορους τρόπους για την προώθηση και τη διάχυση του έργου. Η διάχυση θα υλοποιείται καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου.

Οι στόχοι της στρατηγικής διάχυσης και αξιοποίησης είναι

 1. να αναδεικνύουν το έργο, τους στόχους και τα αποτελέσματά του
 2. να εμπλέκουν ομάδες στόχους άμεσα στις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου και
 3. να ενισχύουν και να επεκτείνουν την πλατφόρμα πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων μέσω της συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε όλα τα επίπεδα.