Ενώ υπάρχουν ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρώπη μετά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, τα επίπεδα ανεργίας παραμένουν υψηλά και αποτελούν ένα επίμονο και μείζον πρόβλημα. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ανέρχεται σε 7,5% (18,2 εκατ. άτομα) και στη ζώνη του ευρώ 8,8% (Eurostat Νοέμβριος 2017). Η ανεργία των νέων είναι ακόμη υψηλότερη στο 16,5% στην ΕΕ (18,6% στην ευρωζώνη). Υπάρχουν επίσης εντυπωσιακές διαφορές ανεργίας μεταξύ των χωρών εταίρων στις βόρειες και νότιες περιοχές.

Η ανάγκη για νέες λύσεις αντιμετωπίζεται με την επιτάχυνση της μεταρρύθμισης τόσο του χρηματοπιστωτικού όσο και του δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των καθεστώτων διαχείρισης των επιδόσεων για τους φορείς παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τους παρόχους υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας. Οι παραπάνω αξιολογούνται ολοένα και περισσότερο με επιτυχία στην επίτευξη και διατήρηση κατάλληλων θέσεων εργασίας για νέους, μαθητευόμενους και άτομα που αναζητούν εργασία, διασφαλίζοντας ότι οι προβλέψεις τους σχετίζονται με τις ανάγκες των εργοδοτών.

Αυτή η πολύπλοκη και επιταχυνόμενη κατάσταση επηρεάζει ριζικά το ρόλο των συμβούλων και των μεσαζόντων στην αγορά εργασίας, δημιουργώντας έναν αναδυόμενο επαγγελματικό ρόλο, αυτόν του Συμβούλου Απασχόλησης (Job Broker) - ενός επαγγελματία που εργάζεται σε χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο προγράμματα ΕΕΚ και προγράμματα της αγοράς εργασίας που απευθύνονται σε ανέργους, και συνήθως, μειονεκτούσες ομάδες.

Αυτός ο επαγγελματικός ρόλος εκτείνεται πέραν των, για παράδειγμα, παραδοσιακών συμβούλων εργασίας, καθώς συνεπάγεται άμεση και συνεχή δέσμευση και με τους εργοδότες για την επίτευξη των απαιτούμενων αποτελεσμάτων. Διαφέρει από το έργο των ιδιωτικών γραφείων εύρεσης εργασίας στο βαθμό που ασχολείται με την παροχή σε βάθος υποστήριξης σε ανέργους που αναζητούν εργασία και οι οποίοι υποστηρίζονται από χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο προγράμματα, κοινωνικής ένταξης και προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ο στόχος της πιστοποίησης για τους Ευρωπαίους Job Brokers είναι να αναπτύξει, να καταγράψει και να καταρτίσει το προσόν εργασίας με βάση το έργο Job Broker, το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με το επίπεδο 6 του EQF, με τις απαιτήσεις του ISO 17024 (Πιστοποίηση προσώπων) και θα δίνει τη δυνατότητα για την απόκτηση μονάδων ECTS.

Δεν υπάρχει προς το παρόν επαγγελματικό πιστοποιητικό εργασίας για τους Job Brokers.

By rooting its reference points in Indicators 5 and 6 of EQAVET, it will also provide a new evidence -based framework within which VET authorities can seek to demand new and relevant forms of accountability from VET providers.